Zámek v datech historie

Od počátku  známé historie do současnosti

V každém případě budu rád, když bude moc někdo nějaké infrmace.

 

 

Panství Brnky a okolí v datech

Rok

Majitelé a významná data

 

1228

Patři benediktinskému klášteru břevnovskému

 

1381

Heřman, řečený Salm

 

1416

Břevnovským klášter majitel

 

1459

Zikmund zkonfiskoval po hus. Válkách  Starému Městu Pražskému

 

1531

Jan z Brník majitel

 

1538

Martin z Nové Vsi z Moravě majitel

 

1547

 Ferdinand využil vítězství, zkonfiskována i ves Brníky

 

1550

Prodáno Janovi staršímu Kalenicovi z Kalenic

 

1573

dědic syn Joáchym Kalenic z Kalenic

 

1591

Martin Moravec z Nového Města Pražského žaloval u komorního soudu Joáchyma  Kalenice  

uvádí se poprve oficialně tvrz

 

1591

Kunrád Mayer z Poksdorfu,majitel

 

1591

Dědic  syn Karel Mayer z Poksdorfu

 

1602

Vdova Anna Moravcová se obrací na císaře Rudolfa II. spor o dědictví       

 

1615

Sídlila na Brnkách Marta Kochánková z Votína (snad vdova) uvádí se 6 stavení

 

1641

 Paní Maryána Brygyta Libovická z Machovic majitelka

 

1652

 Jan Battista Birkov z Birkenštejna,majitel

 

1653

1653-1655 Pracovalo se na berním katastru pro Čechy, kterému se říká berní rula.

poddáni 4 chalupníci a stavení Krčmovské bylo po třicetileté válce pusté.

 

1661

Birka darovat statek Brnky jezuitské koleji u svatého Ignáce na Novém  Městě Pražském

statek Brnky (tvrz, ves, poplužní dvůr,ovčín, výsadní krčma, háje, vinice a příslušenství

 

1662

Jezuiti  nový dvůr a opravila i tvrz.

 

1682

Prodává Jezuitská kolej u Svatého Ignáce statek Brnky Kupcem byl rytíř Blažej  Eugenius Salazar de Monte Albano, c. k. rada  

 

1684

 Salazar prodává  statek Brnky Joáchymu Janu Ignácovi Malovcovi z Malovic,

 

1686

 Jan Karel z Goltzů, c. k. rada, přísedící kamerálního a dvorského soudu a královský   hejtman Menšího Města Pražského  majitel

 

1699

Prodáno Františku Hýzrlovi z Chodů.

 

1709

Držel statek Jan rytíř Mansard

 

1713

Vypukl v Čechách a na Moravě veliký mor

V Tereziánském katastru (1713 – 1757) je uvedeno u statku Brnky: 6 hospodářů, v přiznání z r. 1713 uvedeny dvě vinice a židovský vinopalník. Část vsi koupila vrchnost k panskému dvoru již r. 1616.

 

1719

 Václav Kuntz z Freyenthurnu, který se velice zadlužil, takže došlo k  k několika   exekučním aktům

 

1723

Maršál Damián Jan Sickingen Jednání o dluzích Václava Kuntze se vleklo několik let, až konečně v roce pověření  komisaři prodali Brnky

V té době byla zároveň dokončena další přestavba zámku

.

1757

 Ondřeje Ludegara a jeho dědici

 

1764

Držitelem statku hrabě Jan Václav Caretto de Millesimo

 

1774

Zdědil Jan Josef Caretto, jenž jej zanechal r. 1805 manželce

 

1771

Byla prodána nově vystavěná kovárna se vším kovářským příslušenstvím dědičně  panu Josefu Jedličkovi

 

1775

Roku 1775 rozhořel po celých Čechách boj

 

1808

 Koupil Brnky František Vobořil, který byl od roku 1805 pošmistrem

 

1811

F. Obořil  přikoupil ke statku na Brnkách od Antonína Wilda i Draháňský mlýn.

 

1828

1828 byl vlastníkem Brnek pražský měšťan Jan Gallus (Gallas?)

 

1844

Sčítání Sommerova topografie (1844)

Uvádí 21 domů a 230 obyvatel, v tom 7 domů s 8 židovskými rodinami. Panský dvůr, pivovar na 10 sudů, mlýn. Bývaly zde též myslivna a cihelna.

 

1847

Majitelem Brnek Ferdinand z Lobkovic.

 

1848

1848 zrušeni roboty

 

1852

Majiteli Brnek Josef a Anna Ledrovi,

 

1860

Majiteli manželé Brabcovi, Tehdy ke statku patřil zámek, vinopalna,  pivovar a jeden poplužní dvůr.

 

1865

Uzavřena dohoda se statkem Klecany

 

1866

1866 vypukla prusko-rakouská válka.

 

1873

1873 koupil znovu Brnky Ferdinand princ Lobkovic

 

1895

Majitelem Brnek František Bedřich Noltsch, c. k. poručík 3. dragounského pluku.

 

1895

Koupil Brnky továrník a majitel realit ve Vídni Jindřich Benies

 

1919

Byl vydán ,,záborový zákon" 1919 na polnosti

 

1920

Na Brnkách došlo k pokusu o zabrání statku. Včele socializace stál klecanský tesař Jan  Smetana.

 

1920

Úředník "pozemkové reformy" Emil Konig, který byl v této době majitelem statku, si dovedl udělat pořádek.

 

1928

1928 Antonín Murin, příšel 1935 se oženil

 

1934

Rok  kdy začala veliká exploze osadnictví

 

1937

 Bohuslav Fiedler otevírá hospodu s kantýnou Na Sahaře

 

1938

 Max Benies, který vlastnil část zalesněných pozemků, se v roce 1939 dostal do finančních nesnází, a tak začal prodávat pozemky chatařům a kolonizovat Brnecký háj.

Spíše než finanční záležitosti je , že se připravuje emigrovat jako žid před fašisty a skutečně prchá se svým synem  do Keni       

 

1938

 ing. Eduard Caha 22.3.1938 koupě zápis do Poz. Knihy  

 

1942

 Roku 1942 se na Brnky přistěhovala početná rodina Němce Wolfa. Ti tu panovali až do roku 1945.

 

1943

Zámek  obsazen německou armádou, nucená správa 13.7.1943

 

1945

1945 vznikla na Brnkách odbojová skupina vedená Čeňkem Podolníkem.

 

1945

1945 bratry Zikovými, pod správu MNV Zdiby. Národním správcem byl ustanoven tehdejší šafář dvora Karel Rybáček.

 

1946

Byla zahájena výstavba vodovodu a vodárny a na podzim téhož roku dokončena.

 

1948

14.7.48 Revize statku a předání státu

 

1957

Byly Brnky rozmnoženy o dvanáct cikánských rodin, pracují  Lom Klecany, statek

 

1957

Tohoto roku je je zřízena na návsi v domku jednotřídka

Ale před tím je ještě  jednotřídka nějaké roky  na zámku

 

1958

22.9.1958Stát ustanovuje majitelem Státní statek Ďáblice, národní podnik

 

1963

Roku 1963 zrušena škola chodí se do Veltěže

 

1969

Místní národní výbor ve Zdibech rozprodával chatařům obecní pozemek na Ladech a pozemek vykoupený od V. Vencla na Holosmetkách.

 

1970

Naposledy se slouží mše v kapli

 

1975

V roce 1975 došlo kdalšímu rozšíření JZD a to o družstvo Zdiby (Větrušice ?)a část státního statku Brnky. 1.12.1971 se stal předsedou družstva ing. Karel Hodek

 

1978

Stavba posíleného vodovodu ukončena a na slavnostní veřejné schůzi předána  Okresní vodohospodářské správě

 

1985

Došlo ke zbourání hospodářských  částí budov , materiál je odvážen a použit na zavážku cest ke statku  Přemyšlenské a Zdibské. Zámek zústal uchráněn jen díky tomu, že nebylo materiál kam vozit a technika na bourání tak velkého domu

 

1986

O zámek projevuje nejdříve zájem Železniční stvitelství (učnovské středisko) pak Tranzitní plynovod a pak se dostává do majetku Sátní knihovny

 

 

Stavba haly státní knihovny  a příjezdové komunikace

 

1989

17.11.1989 ,,Sametová revoluce"

 

 

Restituce vráceno panu J.Cahovi

 

1994

Zámek a pozemky  prodány podvodníkovi

 

1997

Soudní spory o výmaz zástav

 

2004

23.8.2004   Vznik polečnosti                                    Realitky  Zdiby - reality s.r.o

 

2005

Národní galerie ke konci roku zareagovala na možnost získání velkého pozemku na okraji Prahy v katastru Brnky u obce Chabry z majetku Národní knihovny. Hlavní jednání se však uskuteční až v roce 2005. Chtěli bychom, aby tento pozemek využívala nejen Národní galerie, ale např. i Uměleckoprůmyslové muzeum, které náš úmysl vítá.

 

2007

3.5.2007 založeno Sdružení pro obnovu a provozování zámku BRNKY,o.s.

 

2007

Na základě zákona č. 229/1991 Sb., se zámecký areál vrátil původním majitelům. Těm bylo v roce 2007 uloženo zámek zajistit. Vlastníci se proti uloženým opatřením odvolali a rozhodnutí o opatřeních bylo odvolacím orgánem z procesních důvodů zrušeno

 

2007

Pan Caha převádí zámek na Sdružení pro obnovu a provoz Zámku brnky

 

2008

leden  2008 Zřítila se střecha zámku 

 

2008

Dne 31.1.2008 v 15.00 proběhlo místní šetření na zámku na Brnkách a to za účasti statika, starosty, strážníka, komunálního pracovníka. Statik za pomoci žebříku provedl ohledání všech poschodí zámku a provede odborný posudek stavebního zajištění zámku. Bylo rozhodnuto, že okolí zámku bude uzavřeno výstražnou páskou.

 

2008

Dne 4.2.2008 ve 14.00 hod. v souladu s § 15, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, byl Obecní policii Zdiby zakázán "až do odvolání" vstup do okolí nemovitosti zámku na Brnkách.

 

2009

Petice občanů proti stavbě a použití zámku jako kanceláří a hospodářského dvora ,,Společnosti pro využití litosféry"   uspěla ,  Projekt byl zrušen