Kniha návštěv

Že by?

Roni | 19.05.2015

U zámku je lešení a kus nové střechy. Že by??? Konečně se něco dělo???

ing. Petr Pergner | 15.02.2013 - zimní akce na zámku - viz diskuzní forum

Roni | 10.04.2013

Dobrý den,
tak hleďme, že by nějaký posun a někdo se "možná" probral a začal něco dělat??? Každopádně je to první informace, že by se snad mělo něco dít.

Otevřený dopis paní starostce 2

sebek | 05.04.2013

Otevřený dopis č.2

Vážená paní starostko,
Zase uplynulo 14dní od posledního dopisu a nic se neděje. Jsou věci které třeba počkají , některé čekají tak dlouho až se na ně zapomene .

Budu tedy konkrétní :

1/ Zámek Brnky budova.

Jak víte, usiluji o záchranu této památky ,ale na druhé straně taky o to aby prostředky udělené dotací Památkového ústavu neskončily nevyužity.
Začátkem roku proběhli stavební aktivity , co jsem viděl pohledem přes plot /dál jsem si nedovolil/ bylo postaveno lešení a pak aktivita utichla.
Pátral jsem po nějaké informační tabulce Stavba povolena , kdo stavbu provádí ,ale nikde nic .
Zde bych si dovolil citovat :
Stavební zákon paragraf § 152
§ 152
Stavebník
(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
(2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám.
(3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103.
(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Dále jsem se informoval na Odbor územního rozvoje a památkové péče Brandýs vedoucího pana ing. Havlíčka / pan Mgr. Roček , který měl objekt na starosti tam už nepracuje/ Co vlastně se má na zámku za poskytnuté dotace opravovat .

Dále jsem se informoval na stavebním úřadě Klecany u paní ing. Bartákové, není si vědoma nějakého stavebního povolení, ohlášení v poslední době, ale slíbila, že prozkoumá archív a dá mi do 17.4.2013 vědět.

Jediné co se nedaří je spojit se s někým s ,,Občanského sdružení pro obnovu a záchranu zámku „ , které je hlavním aktérem .A bohužel to tak cítím ,že je jediné které o této problematice nechce hovořit . Nabízí se parafráze
,, S péčí dobrého hospodáře“.
Velice bych si přál , kdyby Vám, jako starostce své záměry a plány mohlo sdělit a zveřejnit.

2/ Národní galerie:

NG jak víme je majitelem pozemku , bývalé zámecké zahrady a rozkradené haly.
Po osobním rozhovoru s paní Znamenáčkovou /investiční odbor/ v tomto týdnu vypadá situace takto :
Prosazení záměru NG a změna územního plánu, domluva s obci /tehdy pan Tvrdý/ neprošla. Další komunikace ztroskotala. Takže pro NG je pozemek nevyužitelný ,/ protože v podstatě by tam na své náklady mohla zbudovat jen park s maceškami/
Takže teď se asi očekává že NG nabídne nepotřebný státní majetek k prodeji.

Je na to obec připravena nějak reagovat ? Uvažuje o tomto pozemku ?

Tento pozemek je zatížen troskou rozkradené haly a nedokončená bet. komunikace.
Pro představu to je 500m3 betonu , 400m3 štěrků a štěrkopísku, dál obrubníky, betonové roury tj, zhruba 200 nákladních automobilů.
A to nemluvím o černé skládce , plasty ,domovní odpady ale i nádoby od chemických prostředků, olejů a asbestu .
Tyto náklady za vyčištění pozemku jdou do statisíců.
Teď je ještě možnost docílit toho, aby NG provedla dekontaminaci tohoto pozemku dokud je majitelem .


3/ Stav pozemků a zeleně centru obce

To že střed obce připomíná veřejnou skládku je notoricky známé a trvá několik let .
Vím, že majitel pozemků nemá povinnost je oplotit.

Ale musí je udržovat v řádném stavu a to jak z hlediska obecného ohrožení
Viz :
Odpovědnost vlastníka pozemku za zranění osob na jím neudržované pozemku, preventivní povinnost podle občanského zákoníku
Co se týká odpovědnosti za zranění osob na neoploceném pozemku, je třeba vyjít z § 118 a 119 občanského zákoníku, podle kterých jsou předmětem občanskoprávních vztahů nemovité věci – pozemky a stavby, pokud jsou se zemí spojeny pevným základem. Odpovědnost za tyto věci nese především majitel pozemku (vlastník zapsaný v katastru nemovitostí podle zákona č. 344/1992 Sb.), který má obecnou preventivní povinnost dle § 415 OZ (Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.) v kombinaci s § 420 odst. 1 (Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.).
Na druhé straně vlastník může s věcí nakládat jakkoli, pokud při tom neporuší zákon (dle čl. 11 odst. 3 LZPS „vlastnictví zavazuje“), a obec v tomto případě nemá možnost zasáhnout do jeho vlastnických práv. Prvním a nejjednodušším řešením by byla koupě těchto pozemků od současného majitele.
Je ovšem možné postupovat podle § 415 OZ v kombinaci s § 417 OZ odst. 2 (Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.), tedy uložit povinnost vlastníkovi pozemku pozemek oplotit nebo zajistit tak, aby ke škodě nedošlo, třeba odstranit skleněné střepy (dle rozhodnutí 3/1988 – Není vyloučeno uložit vlastníkovi např. také odstranění věci, lze-li to považovat za opatření vhodné a přiměřené k odvrácení hrozící škody.).
K tomu rozhodnutí 36/1988, týkající se obecné preventivní povinnosti dle § 415 OZ – Nebezpečná místa na pozemku (např. nezakrytou jámu), která nejsou ani při zvýšené opatrnosti viditelná, anebo nebezpečná zařízení, umístěná na pozemku, je nutno odpovídajícím způsobem zabezpečit před přístupem (např. ohrazením pozemku nebo jeho části).

Tak i údržby pozemku :
V případě, že vlastník pozemku pozemek dlouhodobě neudržuje, takže je značně zanedbaný, je možné se proti tomuto stavu bránit jednak na základě zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, dále podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a není vyloučen ani soukromoprávní postup dle občanského zákoníku (40/1964 Sb.).
Postup podle zákona o rostlinolékařské péči
Podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je základní povinností fyzické nebo právnické osoby, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastníka pozemku nebo objektu nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Porušení tohoto ustanovení zákona o rostlinolékařské péči, týkajícího se šíření plevelů, projednávají podle § 73 odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči ve svých obvodech obecní úřady obcí s rozšířenou působností a zároveň ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. Kromě výzvy k odstranění nedostatků jsou rovněž oprávněny ukládat pokuty. Uložení pokuty není zákonem přímo vázáno na předchozí uložení povinnosti odstranit nedostatky, přesto se v praxi zřejmě bude takto postupovat.
Fyzické osobě může, která se dopustí přestupku tím, že neudržuje svoje pozemky (resp. nezjišťuje anebo neomezuje výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí a nebo k poškození zdraví lidí nebo zvířat podle § 3 odst. 1 písm. a) při výskytu škodlivého organismu včetně plevelů) obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 79b odst. 1 písm. a) a § 79b odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči uložit pokutu do výše 30 000 Kč.
Právnické osobě, která se dopustí stejným jednáním jiného správního deliktu, může obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 79f odst. 1 písm. a) a § 79f odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči uložit pokutu do výše 500 000 Kč.
To že je pro to důvod je nasnadě
Objekt zámku je sice v poslední době oplocen /nevím ,kdo prováděl obec nebo majitel ?/ Ale stoji na zvážení v jakém stavu a funkčnosti je . Na severní straně pozemku nás jistě neochrání.
Na pozemku ať pana Cahy , či Sdružení pro obnovu zámku jsou jednak nezakryté jámy, dále opěrná zeď výšky cca 4m není zábradlí ani oploceni, hrozí nebezpečí pádu.
No a jak vypadají pozemky a vegetace je jak s hororového filmu , navíc s nebezpečím požáru zaschlých travin.

Bohužel je škoda že se nevyužilo období vegetačního klidu a probírce náletových dřevin.

JE OPRAVDU TAKOVÝ PROBLÉRM VYZVAT VLASTNÍKY K NÁPRAVÉ ?


A nebo je to téma o kterém se na zastupitelstvu nesmi mluvit ?
Závěr :


Nechci tady jenom mentorovat a ukazovat na nedostatky , jsem i ochoten pomoci pokud budu moct ,získat lidi.

Nejdůležitější je ale komunikace a ta se nedaří.

Komunikace otevřená a konstruktivní vstřícná lidem , voličům, obyvatelům v obci.
Lidi dokáží pochopit , když se něco nepodaří , nejsou peníze, nebo musejí něco obětovat, ale lhostejnost těžko.

S pozdravem,
Karel Šebek


Dne 5.4.2013 Praha

autor

Doručení letáčků | 30.03.2013

Od 29.3.2013 probíhá roznášení letáčků s odkazem na tyto stránky v obci Brnky.

Vím, že osud památky je jen jedna část starostí , která Vás tíží,
těch důležitějších problémů v obci je daleko víc.

Vím , že jste nespokojeni se stavem komunikací, kanalizace, vodovodu.
Tíží Vás i nedostupnost MDH, nedostatek obchodů , školka, škola a jiné věci , prostředí
ve kterém žijete a další věci , které patří ke spokojenosti obyvatele obce.

Neprůhlednost činnosti , snad i určitá arogance některých zastupitelů obce také nepřispívá
k dobrému pocitu života v obci.

Proto bych rád, kdyby jste své názory prezentovali i na těchto stránkách.

Vždyť ve Vaší obci vzniklo i spousta sdružení , pojďme tedy spojit síly a dotáhnout věci, které nás trápí do konce .

Přeji hezké Velikonoční svátky.

K.Š.

otevřený dopis paní starostce

Šebek | 20.03.2013

Vážená paní starostko,

Je to už pomalu dva měsíce co jsme se potkali osobně, chtěl jsem si náš rozhovor nechat trochu odležet a nereagovat hned. Taky jsem ještě pátral dál po nějakých faktech.

Ale musím uznat , že dojem s naší schůzky je naprosto rozpačitý. Sice jste byla milá , dá se říct i vstřícná ,ale naprosto jste mi na nic neodpověděla.
Takže pokusím se své otázky zformulovat znova přesněji a doufám, že i odpověď tomu bude adekvátní.

1/Jak známo ,,Občanské sdružení pro obnovu zámku“ dostalo dotaci na opravu zámku.
Víte jakého rozsahu se bude investice týkat , co by mělo být opraveno ?
Nejde mi v tomto okamžiku ani o finanční stránku, i když jsou to peníze dané památkovým fondem. Čili peníze daňových poplatníků, které by měli podléhat taky možnosti veřejné kontroly.
Tady jde spíš o to , že v podstatě od revoluce nebyli majitelé donuceni k tomu ,aby své objekty střežili a chránili a tím došlo k zásadnímu poškození a rozkradení. A v tomto smyslu selhalo i vedení obce , které má možnost toho dosáhnout ať vlivem svým, stavebním úřadem a nebo místní Obecní policií.
2/ Je někdo na koho se dá obrátit , kdo by byl schopen činnost a plány tohoto sdružení
nastínit ?
3/ Toto místo se stává černou skládkou v obci , neoplocené pozemky, bujná neošetřovaná vegetace a náletové dřeviny k tomu vysloveně lákají.
Jak chcete toto řešit ?

4/ Jak hodláte pozemky patřící dříve k zámku , to znamená zahradu , dvůr nadále používat, a nebo tlačit na majitele v souladu s územním plánem ? Jaké bude jejich využití ?

5/ Majitelem bývalé zahrady je nyní Národní galerie. To je parcela která je plná odpadů neoplocená , neudržovaná , troskou staveniště a stavebního materiálu, i toxického materiálu.
Byla v poslední době vyvolána nějaká schůzka s NG, kde by se řešilo co dál a osud tohoto pozemku ?
Poslední stav co vím, podle NG proběhlo jednání s bývalým starostou panem Tvrdým o změně územního rozhodnutí , nebo využití pozemku pro účely galerie formou stálé výstavy pod nebem. Ale toto jednání nedopadlo a v podstatě se od té doby nic neděje .
Hodláte se s pojit s NG a nějak to řešit ?

Vím, že rozpočet tak malé obce je malý a musí svými prostředky velice dobře hospodařit , ale toto není o penězích to je o důslednosti ,zpracovaní nějaké vize a plánu.
Zapojení spoluobčanů do problematiky ,ale i práce s nimi . Nakonec je plánovaná i další výstavba přibude obyvatel, tak by si zasloužili lepší prostředí i vybavenost ve svém okolí , aby byli na svou obec hrdí a měli ji rádi.
Víte znal jsem Brnky v roce 1960 byl zde krámek, škola, hospoda, kino, kaple , teď tu není nic.
Nějak jsme si zvykli, že za nás vše vyřeší volná ruka kapitalismu, ale není to tak úplně
pravda , musíme jí něčím pomoct .
Třeba jen tím, že budou lidé vědět na čem jsou co se v její obci plánuje. Že nejsou jenom obětí pletich místních podnikatelů a politiků .
Pomáhat vytvořit prostředí pro aktivity jak podnikatelské tak kulturní.
A toto je jedinečná šance jak těchto prostor využít .
Víte, když se třeba podivám na web stránky Zdiby, tak je tam už přes dva roky, možná i déle zmínka o Zámku Brnky poznámka : stránka se tvoří a upravuje. Možná , že za rok najdeme dodatek stránky není potřeba zámek se zřítil.
Budiž mu sláva , nikdo za nic nemůže, stalo se .

S pozdravem Karel Šebek

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Albertkix | 07.06.2018

The prostate related is central to the part of a male's reproductive :. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is found just before the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, in most cases really really irritating and inconvenient for the patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, also called prostatitis, is easily the most common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections with the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of most varieties of prostate infection. It is due to bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of a particular defect inside the gland as well as the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be brought on by trauma on the urinary tract or by infections received from other regions with the body. A patient may feel testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal in the prostate defect followed by the use antibiotics and NSAIDs to treat the inflammation.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not even to determine what causes these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and heavy lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate meals are important. These are some of the steps you can take to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for general health and this will also keep the urinary track clean.

2. Some studies advise that a number of ejaculations each week will prevent prostate cancer.

3. Eat beef in moderation. It has been shown that consuming more than four meals of beef every week will increase the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most crucial measure to consider to make sure a healthy prostate is always to opt for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you ought to opt for prostate examination at least annually.

Návštěva u paní starostky

Šebek | 19.03.2013

Návštěva u paní starostky.

Tak se po trochu delší době vracím příspěvkem po návštěvě u paní starostky ze dne 30.1.2013.
Faktem je , že přivítání bylo milé a s úsměvem, ale v podstatě naprosto o ničem.

Ač jsem naznačoval problematiku , kterou bych chtěl řešit , nebo o co se zajímají obyvatelé Brnek v dopise paní starostce úmyslně před návštěvou, aby si dokázala připravit odpovědi nebylo to nic platné.

Když jsem se ptal na další osud zámku a okolí , nic.
Když jsem se ptal jestli ví o tom , že ,,Občanské sdružení pro obnovu a záchranu zámku ,, dostalo dotaci na opravu zámku, pokrčení ramen.
Když jsem se ptal na pozemek a rozkradenou stavbu skladu a zahrady zámku nyní v držení NG jak chtějí toto řešit nic.
Když jsem se ptal jestli tlačí obec na majitele zajistit své objekty proti vstupu a vzniku černých skládek , případně údržbu pozemků nic.
Když jsem se ptal co se bude dít dál v Brnkách v jeho historickém jádru nic.
Takže je jasné , že Brnky jsou v tomto na naprostém okraji zájmů , ani se nerodí nějaká nová vize, jak tento problém řešit.
Od té doby uplynulo skoro další dva měsíce , kdy jsem čekal nějaké upřesnění, taky nic .

odpověd z NPÚ

roni | 25.01.2013

zde vkládám zkopírovanou odpověď:
Vážená paní Demjanová,

k Vašemu dotazu sdělujeme.Stav zámku v Brnkách je z památkového hlediska dlouhodobý problém.Dotaci vlastník zámku obdržel na letošní rok.Jde o dotaci z KÚ středočeského kraje.Předpokládáme, že oprava bude započata v jarních měsících. V rámci této opravy bude provedeno základní statické zajištění zámecké budovy,nezbytné výklizy apod.Půjde o první větší etapu záchrany a obnovy zámku, po které musí následovat její pokračování.Z hlediska zákona o státní památkové péči je výkonným správním orgánem příslušný úřad pověřené obce s rozšířenou působností, kterým v případě zámku v Brnkách je Městský úřad v Brandýse nad Labem.Ten má možnost i ukládat sankce vlastníkům za porušení povinností při péči o kulturní památky.Národní památkový ústav z tohoto hlediska není vybaven žádnými pravomocemi tohoto typu.

Tak jsem zvědavá na ty opravy letos na jaře.

nedokáži pochopit

Standa | 07.01.2013

Když pročítám tyto stránky, je až s podivem ,že na tyto stránky neodpovídají ti , kterých se to nejvíce týká. Současný majitel Občanské sdružení pro obnovu zámku, bývalý majitel pan Caha, bývalý starosta pan Tvrdý, ani současní zastupitelé obce. Není to podivné?

Re: nedokáži pochopit

Roni | 09.01.2013

No podivné to možná je, ale jen pro nás. Tito, co se jich to týká, tak se tváří buď, že se jich to netýká, a nebo ,že vůbec vlastně neexistují. Ale až se budou sypat korunky z rozparcelovaného pozemku, to najednou vlastníci budou vidět všude.
Škoda, že někoho z nás nenapadlo vytvořit to sdružení a objekt se nepodařilo převést na symbolickou korunu na toto naše sdružení. Aspoň by už zámek byl tu novou střechu.
Na Npú jsem napsala, dosud žádná odpověď, ale protože mne to zajímá čím dál víc, pokud do 30 dnů nepřijde žádná odpověd, napíšu na jejich generální ředitelství.

Záznamy: 1 - 10 ze 21
1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek